Skip to content

Privacy Policy

Over ons privacy beleid 

Stichting Texperium verwerkt uitsluitend gegevens die zij nodig hebben voor (het verbeteren van) haar dienstverlening en zij gaat zorgvuldig om met de informatie die zij over u en uw gebruik van haar diensten hebben verzameld. Texperium stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van stichting Texperium. Texperium is gevestigd aan Elektrostraat 5A, 7483 PG, Haaksbergen en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt uitgelegd op welke wijze Texperium gegevens opslaat en hoe zij gegevens tegen misbruik beschermt en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Stichting Texperium is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in haar. Zij ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat Texperium u weten welke gegevens zij verzameld als u de website gebruikt en waarom deze gegevens worden verzameld.  

Contactgegevens:
www.texperium.eu
Elektrostraat 5A, 7483 PG
Haaksbergen
053-34085218
info@texperium.nl.  

Algemeen doel van de verwerking

Texperium gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van (het verbeteren van) de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Texperium verwerkt uw persoonsgegevens zoals; namen, adresgegevens, email en bankrekeningnummer, doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Texperium gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het toezenden van aangekochte producten, het afhandelen van uw betaling(en), verzenden van haar nieuwsbrief en eventuele acties en kortingscodes, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten en om goederen en diensten bij u af te leveren. Texperium verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die zij nodig hebben voor de belastingaangifte. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het doel Texperium haar dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens die zij hierbij kunnen verzamelen zijn bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem. 

Bewaartermijnen 

Texperium bewaard uw gegevens met een bewaartermijn van maximaal 7 jaar. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen zij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen zij voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Overige persoonsgegevens bewaren zij zolang deze nodig zijn om u te kunnen helpen met maximaal  2 jaar. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw persoonsgegevens en documenten die naar aanleiding van uw opdracht zijn vervaardigd. 

 

Delen van gegevens

Texperium deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Texperium waar mogelijk een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Texperium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Texperium jouw persoonsgegevens aan andere derden, namelijk; 

Myhosting & WordPress Texperium neemt webhosting- en e-maildiensten af van My hosting en WordPress. My Hosting verwerkt geen persoonsgegevens, maar WordPress verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. WordPress heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.  

WooCommerce Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan Texperium beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.. 

• Mollie Voor het afhandelen van (deel van) de betalingen in de webwinkel maakt Texperium gebruik van het platform Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Cookies Texperium gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Texperium gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties worden aangeboden. Bij uw eerste bezoek aan de website wordt u geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

PostNL Als u een bestelling  plaatst is het aan Texperium de taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Zij maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL wordt gedeeld. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Texperium. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@texperium.nl.  

Inzagerecht en rectificatierecht 

Op grond van de geldende Nederlandse wetgeving heeft u altijd het recht om de gegevens die Texperium (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan info@texperium.nl voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Texperium u op het bij haar bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder deze gegevens zijn opgeslagen. 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Texperium. Als u bezwaar maakt zal Texperium onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zal Texperium afschriften en/of kopieën van gegevens die zij (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Texperium verwerkt uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met info@texperium.nl

Wijzigingen in het privacybeleid 

Texperium behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop zij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen zij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Texperium neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@texperium.nl

nl_NLDutch